Jak motywujemy dzieci

SYSTEM MOTYWACJI PRZESTRZEGANIA USTALONYCH ZASAD POSTĘPOWANIA
DZIECI W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 92 W KRAKOWIEWZMOCNIENIA POZYTYWNE (NAGRODY)
 pochwała indywidualna dziecka
 pochwała na forum grupy
 pochwała w obecności rodziców dziecka
 pieczątka motywacyjna
 nagroda rzeczowa (naklejka, cukierek)
 atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci
 darzenie dziecko szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności, pełnienie przez dziecko roli pomocnika nauczyciela
 dostęp do atrakcyjnej zabawki

Nagradzamy za:
 stosowanie ustalonych umów i zasad,
 wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania,
 wypełnienie podjętych obowiązków,
 bezinteresowną pomoc innym, młodszym, słabszym,
 aktywny udział w pracach grupy.

KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA WSPÓLNIE USTALONYCH NORM I ZASAD
 upomnienie ustne dziecka przez nauczyciela – rozmowa dziecka z nauczycielem nt. postępowania dziecka, przypomnienie obowiązujących zasad, skłonienie dziecka do autorefleksji,
 rozmowa nauczyciela z rodzicem dziecka w obecności wychowanka, poinformowanie rodziców o przewinieniu,
 wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego (np. rysunek jako forma przeproszenia)
 wykonanie pracy na rzecz grupy (np. ułożenie zabawek, książek w kącikach zainteresowań)
 czasowe odsunięcie dziecka od zabawy
 wyrażenie przez nauczyciela smutku i nie zadowolenia z powodu zachowania dziecka,
 zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji.

Konsekwencje za:
 nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
 stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
 zachowania agresywne,
 niszczenie wytworów pracy innych, ich własności,
 celowe nie wywiązanie się z podjętych obowiązków.
Przedszkolowo.pl logo