Koncepcja

KONCEPCJA PRACY
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 92 W KRAKOWIE
„Dworek na Krzemionkach”


PODSTAWA PRAWNA
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, Nr 168, poz. 1324)

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwację, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

O NASZEJ PLACÓWCE
Samorządowe Przedszkole nr 92 mieści się w dwóch budynkach architektonicznie przypominających przedwojenne dworki otoczone dużymi, pięknymi ogrodami. Zlokalizowane są one na malowniczych wzgórzach Krzemionek Podgórskich przy ul. Parkowej 14 oraz ul. Krzemionki 33, z dala od ruchliwych ulic i miejskiego zgiełku. Dużo zieleni oraz jeden z najładniejszych parków dzisiejszego Krakowa - Park Bednarskiego, tworzą wspaniałe tereny rekreacyjne oraz miejsce dla pobytu i wszechstronnego rozwoju małych dzieci. Nazwa przedszkola „DWOREK NA KRZEMIONKACH” została nadana w 2003r. Była ona wybrana w drodze konkursu przez rodziców. Określenie "Dworek" funkcjonowało od dawna wśród rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz wśród mieszkańców dzielnicy Kraków-Podgórze. „Dworek” kojarzy się z atmosferą domowego ciepła, spokojem i beztroską. Symbolizuje tradycję, kulturę i solidny fundament przygotowania dziecka do życia z zachowaniem dziedzictwa kulturowego.

BAZA PRZEDSZKOLA
Nasze przedszkole to wyjątkowe miejsce, zapewniające każdemu dziecku komfort i bezpieczeństwo, w którym grupa rówieśników może się spotkać i wspólnie pobawić. Największym atutem naszego przedszkola jest położenie z dala od ruchliwej ulicy. Cały teren jest ogrodzony. Mimo, iż budynki powstały ponad 50 lat temu staramy się, aby były ciągle modernizowane i upiększane. Sale dla dzieci są przytulne i bezpiecznie urządzone, wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier, które rozwijają zainteresowania i zdolności naszych wychowanków.
W budynkach przedszkola znajdują się:
• sale zajęć dla dzieci,
• duże hole,
• szatnie dla dzieci,
• łazienki dziecięce,
• kancelarie dyrektora i wicedyrektora,
• pomieszczenia kuchenno - gospodarcze,
• pralnie,
• zaplecza higieniczno –sanitarne.

Posiadamy bogaty księgozbiór, zasób płyt DVD, CD oraz kaset video i magnetofonowych. Ogrody przedszkolne są duże zielone, bogate w różnorodne krzewy i drzewa oraz są wyposażone w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gry, puzzle, zabawki oraz różnego rodzaju klocki. W salach zorganizowane są kąciki
zainteresowań wykonane z bezpiecznych, trwałych i ekologicznych materiałów. Sprzęt i zabawki posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA
Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga i ukierunkowuje wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Przedszkole pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem ukierunkowanej działalności przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej, określanej jako dojrzałość szkolna. Przez pojęcie dojrzałości szkolnej rozumie się osiągnięcie pewnego poziomu rozwoju fizycznego, intelektualnego i społeczno – emocjonalnego ułatwiającego start szkolny dziecka i warunkującego odnoszenie sukcesów w nauce w szkole podstawowej.
Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Obecnie do przedszkola uczęszcza w sumie 150 dzieci w 6 oddziałach. Nasze przedszkola to miejsca kameralne, w których panuje domowa, rodzinna i serdeczna atmosfera. Dzieci są radosne, chętnie uczęszczają do przedszkola, gdzie bawiąc się - uczą. W przedszkolu staramy się zapewnić naszym wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno-społecznych. W naszym przedszkolu dzieci uczą się tolerancji, wrażliwości i otwartości. W czasie pobytu w przedszkolu dzieciom oferujemy:
• wesołe zabawy i ciekawe zajęcia,
• spotkania z ciekawymi ludźmi,
• atrakcyjne bliskie i dalsze wycieczki dydaktyczne i turystyczno-krajoznawcze,
• lekcje muzealne,
• koncerty muzyczne organizowane przez Szkołę Muzyczną, „Muzyczne Laboratorium” oraz zapraszanych gości – muzyków;
• wyjścia do Teatru „Groteska” i spotkania z teatrzykami w przedszkolu,
• udział w różnorodnych konkursach i przeglądach (muzycznych, plastycznych, teatralnych itp.) organizowanych przez placówkę, inne przedszkola oraz instytucje poza przedszkolne,
• kiermasze świąteczne,
• różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne na terenie placówki (Święto Pieczonego Ziemniaka, Pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejki, Mikołajki, Spotkania Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Przyjaźni, Uroczyste Powitanie Wiosny, Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Dziecka itp.),
• wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
• troskliwą opiekę na najwyższym poziomie i rodzinną atmosferę,
• domową kuchnię.

CELE I ZADANIA GŁÓWNE PRZEDSZKOLA
• tworzenie warunków dla wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, wyjaśniania i przeżywania obserwowanych zjawisk, zadawania pytań i wyrażania siebie,
• budzenie zaciekawienia bogactwem i pięknem przyrody oraz środowiskiem społeczno – kulturowym i technicznym,
• organizowanie działań mobilizujących do uważnego słuchania i obserwowania, odkrywania i prowadzenia doświadczeń,
• tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu własnych potrzeb i możliwości,
• wspieranie samodzielnie podejmowanych przez dzieci działań,
• tworzenie warunków dla wszechstronnej aktywności dziecka, wyrażania siebie w różnych formach ekspresji i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań,
• uczenie postepowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo swoje i innych,
• doskonalenie umiejętności komunikowania się w grupie rówieśniczej i z osobami dorosłymi,

SYLWETKA ABSOLWENTA
W wizji i misji naszego przedszkola kładziemy szczególny nacisk na model wychowanka wyposażonego w świadomość swojej tożsamości kulturowej, wyrażającego swoje odczucia w działalności plastycznej i muzycznej inspirowanej przyrodą i sztuką.
Dziecko :
• przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i współdziała w zabawach i sytuacjach zadaniowych,
• grzecznie zwraca się do innych (nawyk mówienia „proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia, smacznego” itp.),
• potrafi zaprezentować się podając imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania,
• właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków,
• potrafił się samodzielnie i sprawnie ubierać oraz rozbierać,
• dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie i kradzież,
• mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym,
• potrafi uważnie słuchać, pytać o niezrozumiale fakty,
• potrafi formułować dłuższe logiczne wypowiedzi o ważnych sprawach,
• umie przewidywać skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach),
• ustala związki przyczynowe i próbuje przewidywać skutki wykonywanych czynności,
• jest sprawne ruchowo, chętnie uczestniczy w zabawach, grach i zajęciach ruchowych,
• zna zasady dbałości o zdrowie, przestrzega ich,
• jest zahartowane, aby sprostać wysiłkowi towarzyszącemu szkolnym obowiązkom.
• ma świadomość zagrożeń płynących ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich,
• rozumnie zachowuje się w sytuacji zagrożenia (wie, gdzie można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić),
• zna zasady kulturalnego zachowania obowiązujące w teatrze, w kinie, na koncercie oraz przestrzega ich,
• śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, potrafi słuchać i tworzyć muzykę,
• chętnie uczestniczy we wspólnych tańcach i muzykowaniu,
• wypowiada się w różnych technikach plastycznych,
• rozpoznaje typowe zjawiska atmosferyczne, rozumie ich przebieg i podejmuje rozsądne decyzje, aby unikać niebezpieczeństw,
• orientuje się w zmianach zachodzących w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku,
• umie liczyć obiekty i rozróżniać błędne liczenie od poprawnego,
• umie ustalać równoliczność dwóch zbiorów, posługuje się liczebnikami porządkowymi,
• orientuje się w schemacie własnego ciała i różnicuje stronę lewą oraz prawą,
• określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby,
• zna stałe następstwa dni i nocy oraz pór roku,
• zna nazwy dni tygodnia i miesięcy, a także ich stałe następstwo.
• dysponuje sprawnością rąk oraz współpracą ręki i oka potrzebną w początkowej nauce pisania,
• umie układać krótkie zdania, dzieli je na wyrazy, wyrazy na sylaby oraz wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej.
• wie, że kraj, w którym żyje to Polska i że jest Polakiem,
• rozpoznaje symbole narodowe (godło, barwy, hymn) i rozumie, że należy odnosić się do nich z szacunkiem.

METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:
1. Metody czynne (metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń utrwalających).
2. Metody oglądowe (obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki - dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne).
3. Metody słowne (rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa).

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną nauczyciele wzbogacają o różnorodne formy i metody dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci, takie jak:
• Metoda Dobrego Startu. Marty Bogdanowicz,
• Kinezjologia edukacyjna - Paula Dennisona,
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
• Pedagogika Zabawy,
• Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki Batti Strauss,
• Metodyka nauczania matematyki wg Edyty Gruszczk- Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej,
• Twórcze metody aktywności ruchowej: Carla Orffa, Rudolfa Labana, Alfreda i Marii Kniessów,
• Metoda pracy z grupą „Klanza”,
• Metoda opowieści ruchowej Józefa Gotfryda Thulina.

GODZINY PRACY
Nasze Przedszkole czynne jest zgodnie z projektem organizacyjnym w godzinach od 6:30 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole i dni ustawowo wolnych od pracy. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane zmierzające do realizacji podstawy programowej, inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane przez dzieci. Przerwy wakacyjne w pracy przedszkola ustalone są przez organ prowadzący zgodnie z planem urlopów na terenie Miasta Kraków.
Godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb środowiska lokalnego.

KADRA
Przedszkole posiada dobrze przygotowaną kadrę, systematycznie doskonalącą się i wzbogacającą swój warsztat pracy, wspomagającą dzieci w rozwijaniu uzdolnień niezbędnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. Nauczycielki :
• towarzyszą dzieciom i wspierają je stosując zróżnicowane, aktywne strategie nauczania,
• podążają za potrzebami i zainteresowaniami dzieci,
• zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych prób, odkrywania, pokonywania trudności,
• wspólnie planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

Przedszkole pracuje w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną przez MEN z dnia 23 grudnia 2008r. Nauczyciele co roku wybierają program zgodny z podstawą wychowania przedszkolnego, podając informacje do wiadomości rodziców.
Ponadto w przedszkolach funkcjonują i są realizowane;
• program adaptacyjny „Przedszkolak nie płacze”
• program wychowawczo - profilaktyczny „Jestem dobrym i bezpiecznym przedszkolakiem”,
• program edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Bezpieczny przedszkolak”,
• programy kółka plastycznego „Przedszkolak w świecie plastyki” i „Mały artysta”,
• programy kółka teatralnego „Każdy może zostać aktorem”, „Świat teatru”.

ZAJĘCIA DODATKOWE
Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami rodziców/prawnych opiekunów i potrzebami dziecka. W zależności od zainteresowania zajęciami podstawowymi mieszczącymi się w ramach czesnego są to m.in.:
• język angielski
• zajęcia umuzykalniające, rytmika
• warsztaty teatralne
• warsztaty plastyczne
• zajęcia taneczne

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI
Środowisko stanowią mieszkańcy o różnym poziomie wykształcenia, różnych aspiracjach edukacyjnych i różnych możliwościach finansowych. Kadra przedszkola ma bardzo dobry kontakt z rodzicami. Wobec nich placówka pełni funkcję doradczą i wspomagającą działania wychowawcze, a więc pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w razie potrzeby w podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej, informuje o jego postępach oraz uzgadnia kierunki pracy i zadania do wykonania. Jesteśmy otwarci na propozycje rodziców oraz ich aktywne włączenie się w realizację proponowanych przez nas zadań.
Rodzice uczestniczą w życiu przedszkola poprzez:
- informacje w formie gazetek przedszkolnych,
- wystawki prac dziecięcych,
- zajęcia otwarte,
- zebrania ogólne i grupowe,
- uroczystości,
- różnorodne akcje i przedsięwzięcia,

Mając na uwadze rozbudowanie świadomości ekologicznej:
- organizujemy „ Sprzątanie Świata", „ Dni Ziemi",
- prowadzimy cykl zajęć i rozmowy dotyczące ochrony środowiska,
- zbieramy surowce wtórne (puszki, baterie, makulaturę)
- organizujemy wycieczki autokarowe w dalsze środowisko społeczno- przyrodnicze,
- nawiązujemy współpracę z instytucjami promującymi działalność ekologiczną,
- realizujemy ogólnopolskie programy o treściach ekologiczno-zdrowotnych.

Włączamy się również w akcje charytatywne :
• „Szlachetna Paczka”
• „Marzycielska Poczta”
• „Góra grosza”
• „Gwiazdka dla zwierzaka”

PODNOSZENIE EFEKTÓW PRACY PEDAGOGICZNEJ
• wdrożenie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli, który sprawi, że wizja przedszkola będzie bliska nauczycielom i dzieciom,
• wdrażanie własnych programów autorskich i ewaluowania już istniejących,
• wprowadzanie różnorodnych innowacji pedagogicznych wyróżniających przedszkole w środowisku,
• motywowanie kadry przedszkolnej do uzyskiwania wyższych stopni awansu zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i upowszechniania tych osiągnięć,
• wzbogacanie bazy samokształcenia poprzez nowości literatury pedagogicznej, czasopisma,
• otoczenie opieką nauczycieli młodych, z krótkim stażem zawodowym,
• podejmowanie działań w kierunku zmniejszania efektów „ wypalenia zawodowego” wśród nauczycieli z długim stażem zawodowym, poprzez organizację szkoleń wewnętrznych;

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY
1. Wzbogacenie bazy przedszkola - ulepszenie warunków działalności przedszkola.
• Zakup zabawek dla wszystkich grup wiekowych wg zgłoszonych potrzeb i zasobów finansowych.
• Podjęcie starań o wzbogacenie terenu przedszkola w nowe urządzenia – poszukiwanie sponsorów.

2. Dbanie o wizerunek przedszkola – klimat i kulturę;
• Dbanie o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.
• Prezentowanie właściwej postawy wobec rodziców i innych partnerów przedszkola – otwarcie na współpracę, prezentowanie wysokiej kultury bycia.
• Poszerzenie oferty zajęć dodatkowych.
• Uczynienie z przedszkola placówki oświatowej otwartej dla okolicznych mieszkańców,
• Kontynuowanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania i wymiany doświadczeń,
• Zapraszanie uczniów nauczania zintegrowanego w celu wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej,
• Podejmowanie współpracy z lokalnymi animatorami kultury i sztuki w celu bliższego poznania dorobku kulturowego regionu;

3. Promocja przedszkola
• Założenie strony internetowej przedszkola.
• Dbanie o dobrą opinię przedszkola w środowisku.
• Upowszechnianie informacji o przedszkolu.
• Prezentowanie życzliwej postawy wobec rodziców i dzieci przez wszystkich pracowników przedszkola.
• Prowadzenie kroniki przedszkola.
• Uczestniczenie w przeglądach, konkursach, spartakiadach.
• Organizowanie uroczystości między przedszkolnych.
• Organizowanie na terenie przedszkola imprez, spotkań, festynów,
• Kontynuowanie udziału w akcjach charytatywnych na rzecz innych.
• Kontynuowanie udział w konkursach wewnątrz przedszkolnych i miejskich,
• Nadawanie tytułu „Przyjaciele naszego Przedszkola”.

MONITORING I EWALUACJA
Efekty działań ujętych w koncepcji pracy przedszkola będą na bieżąco monitorowane zgodnie z terminarzem przedstawionym w Planie Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2013/14, a jej efekty zostaną zawarte w sprawozdaniu ze sprawowanego nadzoru na koniec roku szkolnego – VIII 2014r. Wtedy też powyższa strategia poddana zostanie ewaluacji na kolejne lata.

EWALUACJA KONCEPCJI
• każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję,
• zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego
• po zakończeniu każdego roku nastąpi sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian, ocena stopnia zaangażowania odpowiedzialnych osób,
• po zakończeniu realizacji całej koncepcji nastąpi ocena efektów realizacji koncepcji, wysnute zostaną wnioski do planowania pracy w latach następnych,
• rodzice zapoznają się z koncepcją przez stronę internetową, mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji.
Przedszkolowo.pl logo