Plan wieloletni

rok szkolny 2018/2019
„Kreatywny przedszkolak
– stwarzanie warunków do rozwijania kreatywności u dzieci”

rok szkolny 2019/2020
„Ruch to zdrowie” - promowanie zdrowego stylu życia,
podnoszenie świadomości dzieci i rodziców
w zakresie zdrowego żywienia i higieny
oraz rozbudzanie aktywności ruchowej dzieci.

rok szkolny 2020/2021
"Head full of ideas"= "Głowa pełna pomysłów" = "Tête pleine d'idées"
nabywanie pozytywnych doświadczeń i rozwijanie motywacji do nauki języków obcych.

rok szkolny 2021/2022
„Świat jest duży i piękny! aby umieć w nim poruszać się – pragnę poznać,
co jest dobre, a co złe… „
kształtowanie postaw, nawyków gwarantujących bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu,
w rodzinie i w środowisku, stymulowanie świadomości dziecka na temat jego praw.Przedszkolowo.pl logo