Procedury obowiązujące w przedszkolu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Podstawa prawna :
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r, Roz. II, art. 72, pkt.2.
2. Konwencja Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1989r, art. 20, pkt. 1,2,3.
3. Statut Przedszkola Nr 92 w Krakowie, Roz. II, § 9.
4. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r, art. 1, ust. 2, pkt. 1,3.


§ 1
1. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku.
2. Niniejszy dokument reguluje zasady postępowania nauczyciela w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola.
3. Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są nauczyciele i pracownicy przedszkola oraz rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie.

§ 2
1. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców (opiekunów prawnych) dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
2. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do przekazania w/w informacji oraz informowania nauczyciela o ewentualnych zmianach w swoich danych kontaktowych.

§ 3
1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoby upoważnione pisemnie przez rodziców.
2. Pisemne upoważnienie składa się u nauczyciela oddziału. Osobami upoważnionymi mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
4. Rodzina zastępcza w momencie zapisu dziecka do przedszkola powinna przedstawić zaświadczenie, ze jest prawnym opiekunem dziecka.
5. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

§ 4
1. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach pracy palcówki należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie telefonicznie rodziców i dyrektora.
2. Rodzic jest zobowiązany do powiadomienia placówki o niemożności odebrania dziecka z przedszkola.
3. Z dzieckiem w przedszkolu pozostaje nauczyciel oraz pracownik obsługi współodpowiedzialny za zamknięcie przedszkola.
4. Nieodebranie dziecka z przedszkola jest równoznaczne z pozostawieniem dziecka bez opieki.

§ 5
1. W przypadku nieodebrania dziecka przez półgodziny po zamknięciu przedszkola oraz braku kontaktu z opiekunem prawnym dziecka, przedszkole powiadamia policję, która nawiązuje kontakt z placówką opiekuńczą.
2. W przypadku przekazania dziecka policji, nauczyciel w widocznym miejscu (wejście do przedszkola) pozostawia informację dla rodziców o miejscu pobytu dziecka.
3. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje włączony do dokumentacji przedszkolnej.
4. W przypadku powtarzania się takich sytuacji dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną podejmuje decyzję o zawiadomieniu Sądu Rodzinnego o zaniedbywaniu wychowawczym dziecka.

§ 6
1. W sytuacji gdy pracownik przedszkola zauważy, że osoba odbierająca dziecko sprawia wrażenie, iż jest w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem innych środków odurzających i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym fakcie inne osoby upoważnione do odbioru dziecka lub wezwać policję.

§ 7
1. Obowiązkiem przedszkola jest zapoznanie każdego z rodziców i opiekunów prawnych z procedurami obowiązującymi na terenie placówki.
2. Rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają zapoznanie się z w/w dokumentami własnoręcznym podpisem.


PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I RODZICÓW/OPIEKUNÓW W STOSUNKU DO DZIECI Z OBJAWAMI CHOROBOWYMI

Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.),
2. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69),
3. Statut Samorządowego Przedszkola Nr 92 w Krakowie.


§ 1
1. Przedszkole zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Troska o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka jest priorytetem działań przedszkola.
3. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy higieniczno – sanitarne.
4. Nauczyciele podejmują działania edukacyjne dotyczące profilaktyki zdrowotnej.
5. Przedszkole promuje oświatę zdrowotną wśród rodziców.

§ 2

1. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu nauczycielka może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji. Ma także prawo zażądać od rodziców/opiekunów zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.
2. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne i inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
§ 3

1. W przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu, gdy dziecko skarży się na ból głowy, ucha, ma podwyższoną temperaturę ciała, wymioty i inne objawy niezagrażające jego zdrowiu i życiu, ale stanowiące dyskomfort zdrowotny i mogące być objawem rozwijającej się choroby, nauczyciel zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych o jego stanie, a rodzice/opiekunowi są zobowiązani niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola. Nauczyciel zaleca również konieczność odbycia konsultacji lekarskiej.
2. W stanach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia, oparzenia i odmrożenia, zatrucia), gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, wtedy dyrektor lub nauczyciel zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie o sytuacji nauczyciel, dyrektor przedszkola powiadamiają rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
3. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii, która objawia się przewlekłym katarem, kaszlem, kichaniem, uczuleniami, łzawieniem oczu, itp.) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza alergologa stwierdzającego alergię powodującą takie objawy.

§ 4

1. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi lub dyrekcji wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych lub pasożytniczych dziecka. Nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie poinformować pozostałych rodziców o zaistniałej sytuacji i zwrócenia uwagi na niepokojące objawy u dzieci. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
2. W przypadku wystąpienia u dzieci chorób pasożytniczych, zakaźnych nauczyciel natychmiast powiadamia rodzica/opiekuna o wystąpieniu u dziecka choroby - rodzice, są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i podjęcia leczenia.
3. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czystości skóry, włosów dziecka w celu wykrywania ewentualnej obecności pasożytów. W przypadku zaobserwowania choroby rodzic niezwłocznie powiadamia o tym fakcie przedszkole. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia chorób pasożytniczych spoczywa na rodzicach.

§ 5

1. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
2. Zgromadzone informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka są objęte tajemnicą służbową i przechowywane w dokumentacji pedagogicznej.

§ 6

1. W przedszkolu nie przewiduje się podawania dzieciom żadnych farmaceutyków (leków doustnych, wziewnych oraz w postaci maści i żelu) oraz wykonywania wobec nich czynności przedmedycznych przez nauczycieli.


PROCEDURA KONTROLI SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami ).
 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954) zwana dalej „ustawą egzekucyjną”.

§ 1
Do Samorządowego Przedszkola Nr 92 w Krakowie w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.

§ 2
Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
§ 3
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

§ 4
Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego spełnia się przez uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego.

§ 5
Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

§ 6
Rodzice dziecka podlegającego rocznemu obowiązkowi zobowiązani są do:
a). dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
b). zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
c). zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,

§ 7
Obecność na zajęciach monitorują wychowawcy poszczególnych grup systematycznie obliczając miesięczną frekwencję dziecka na zajęciach lekcyjnych.

§ 8
Nieobecność dziecka na zajęciach uzasadniają tylko:
a) choroba, pobyt w szpitalu, ośrodku rehabilitacyjnym, sanatorium
b) wizyty lekarskie oraz badania specjalistyczne
c) wypadki oraz zdarzenia losowe
d) szczególne, uzasadnione przypadki, uzgodnione z wychowawcą
Inne przyczyny nieobecności uczniów są nieuzasadnione i nie będą usprawiedliwione

§ 9
O przyczynach i przewidywanym czasie trwania nieobecności dziecka rodzice/prawni opiekunowie powinni poinformować wychowawcę grupy osobiście, telefonicznie lub pisemnie w terminie trzech dni. Stosowne zaświadczenia lekarskie, wezwania z innych instytucji stanowiące uzasadnienie nieobecności w przedszkolu, lub pisemne usprawiedliwienia rodzic powinien dostarczyć w pierwszym dniu po powrocie do przedszkola. Jednocześnie okres ten nie może być dłuższy niż dwa tygodnie. Po tym terminie nieobecność uznana jest za nieusprawiedliwioną.

§ 10
W przypadku nieusprawiedliwienia przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, wychowawca wzywa rodzica/opiekuna prawnego do stawiennictwa osobistego w celu wyjaśnienia przyczyny nieobecności.
§ 11
Dyrektor Przedszkola :
a). prowadzi kontrolę w zakresie wywiązywania się rodziców z obowiązków nałożonych ustawą o systemie oświaty dotyczących obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego,
b). powiadamiania dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku w tym przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.

§ 12
Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 13
Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.


§ 14
Powyższa procedura wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Przedszkola.


Przedszkolowo.pl logo