Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 92 W KRAKOWIE6:30 – 8:00 Początek dnia w przedszkolu. Schodzenie się dzieci. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo – dydaktycznych. Zabawy indywidulane i grupowe wynikające z własnej inicjatywy dziecka. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane.

8:00 – 8:20 Zabawy integrujące grupę oraz ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe ze śpiewem.

8:20 – 8:30 Przygotowanie do śniadania. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą.

8:30 – 9:00 Pierwsze śniadanie.

9:00 – 10:00 Zajęcia programowe. Sytuacje edukacyjno – wychowawcze organizowane przez nauczyciela, wynikające z tygodniowego rozkładu zajęć i aktywności dzieci. Ćwiczenia ruchowe. Zajęcia z edukacji matematycznej, przyrodniczej, muzycznej, kulturowo – estetycznej i zdrowotnej.

10:00 – 10:45 Pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze. Zabawy ruchowe w sali.

10:45 – 11:00 Czynności higieniczno – porządkowe przed drugim śniadaniem. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku.

11:00 – 11:30 Drugie śniadanie

11:30 – 12:00 Odpoczynek, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub bajek i baśni muzycznych (z płyt CD), słuchanie muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia relaksacyjne.

12:00 – 13:45 Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zabawy i ćwiczenia w grupach uwzględniające zainteresowania dzieci w wybranych obszarach. Zabawy graficzne, gry i zabawy językowe. Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe w sali.

13:45 - 14:00 Czynności samoobsługowe, porządkowo – higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

14:00 - 14:30 Obiad. Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, dbanie o utrzymanie czystości przy stolikach.

14:30 - 15:00 Poobiedni odpoczynek. Słuchanie bajek relaksacyjnych i literatury dziecięcej.

15:00 - 17:00 Zabawy w sali lub pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy zorganizowane lub dowolne. Ćwiczenia utrwalające i rozwijające kompetencje, wiadomości i umiejętności dzieci, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem. Zabawy plastyczno – techniczne. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.


Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są od 8:00 do 13:00.
Ramowy rozkład dnia został opracowany przez Radę Pedagogiczną i jest dostosowany do nowej podstawy programowej.

Przedszkolowo.pl logo