Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/20191. Wnioski o przyjęcie do samorządowych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach można składać w dniach 1 – 30 marca 2018 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 8.00 - 1 Marca 2018 r., natomiast wnioski można składać w przedszkolach/ szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola/ szkoły.

2. Rekrutacja na rok szkolnych 2018/2019 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).

3. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

4. Rodzice mają prawo składania wniosków do dowolnej liczby przedszkoli/ szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.
Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym tzw. oddziałach „0").

5. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

TERMINARZ REKRUTACJI1 – 30 marca 2018 r.- złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 5 kwietnia 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

27 kwietnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

30 kwietnia – 16 maja 2018 r. - potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola.

17 maja 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


Terminarz rekrutacji uzupełniającej18 – 25 maja 2018 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 1 czerwca 2018 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia); składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny)

19 czerwca 2018 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu/szkole, do którego/ której złożony został wniosek w rekrutacji uzupełniającej.

20 – 26 czerwca 2018 r. - podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w wyniku rekrutacji uzupełniającej. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

27 czerwca 2018 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej


Przedszkolowo.pl logo